Startpunt voor oma's op internet. Voor informatie, ontspanning en interactie. Met onderwerpen voor de actieve, trotse oma van nu.
 
Ga naar de hoofdpagina van VoorOma.nl
Ga naar 'Lekker lezen'.
Ga naar 'Reizen en uitgaan'.
Kleinkinderen
Ga naar 'Hobbyhoek'.
Ga naar 'Tips en Trucs'.
Ga naar VoorOma's koopjeshoek.
 

 

Copyright

Voor alle materialen op deze website geldt dat VoorOma.nl de rechthebbende partij is, afspraken over het gebruik heeft gemaakt met de haar bekende rechthebbende partij, danwel haar uiterste best heeft gedaan om de rechthebbende partij te achterhalen.
Ongeacht de rechthebbende partij: op alle materialen die beschikbaar zijn gemaakt op VoorOma.nl is copyright van kracht. Het is niet toegestaan om beschikbaar gemaakte materialen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de oorspronkelijk rechthebbende danwel VoorOma.nl vooraf.

Na toestemming is het gebruik van de bij de toestemming aangegeven materialen alleen toegestaan voor niet-commerciële en informatieve doeleinden. Aan de toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden die dienen te worden nageleefd.

Het aanpassen van de materialen is niet toegestaan.

Reproductie of distributie van de materialen buiten de kennis en toestemming van de oorspronkelijk rechthebbende danwel VoorOma.nl is door de wet verboden.

Alle rechten niet expliciet genoemd in bovenstaande zijn gereserveerd.

Bent u een rechthebbende partij ten aanzien van de materialen die op deze website worden gebruikt, en zijn wij er vooraf niet in geslaagd om u te achterhalen, en zijn er daardoor (nog) geen passende afspraken met u gemaakt voor het gebruik van uw materialen? Laat het ons weten. Neem contact met ons op zodat we hetzij tot goede afspraken kunnen komen, hetzij wij verwijderen uw materialen per direct. Het is geenszins onze bedoeling om uw materialen te misbruiken en om de u toekomende rechten te schaden.

 

 
Hoofdpagina | Lekker lezen | Kleinkinderen | Hobbyhoek | Tips en Trucs | Koopjeshoek | Sitemap

Content en adverteren
| Vrijwaring | Privacybeleid | Copyright