Startpunt voor oma's op internet. Voor informatie, ontspanning en interactie. Met onderwerpen voor de actieve, trotse oma van nu.
 
Ga naar de hoofdpagina van VoorOma.nl
Ga naar 'Lekker lezen'.
Ga naar 'Reizen en uitgaan'.
Kleinkinderen
Ga naar 'Hobbyhoek'.
Ga naar 'Tips en Trucs'.
Ga naar VoorOma's koopjeshoek.
 

 

Privacybeleid


VoorOma.nl vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. VoorOma.nl conformeert zich daarom zowel aan de Wet PersoonsRegistratie als de gedragscode van de DMSA*.

Als u een bijdrage of reactie aan VoorOma.nl stuurt, behandelt VoorOma.nl deze en uw persoonsgegevens vertrouwelijk.
VoorOma.nl plaatst uw bijdrage, reactie of persoonsgegevens nooit eerder op VoorOma.nl dan dat u daar vooraf toestemming voor hebt verleend.

VoorOma.nl neemt uw gegevens op in een gegevensbestand. Als u een overeenkomst met VoorOma.nl aangaat, gebruikt VoorOma.nl uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onszelf of zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij NMGI daartoe rechterlijk wordt gedwongen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van VoorOma.nl bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Dit gebeurt ondermeer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Niet alle mogelijkheden van deze website kunnen dan gebruikt worden. De verzamelde informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. VoorOma.nl koppelt deze gegevens niet aan door u verstrekte persoonsgegevens.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

De snelle ontwikkeling van Internet kan er toe leiden dat wijzigingen in deze Privacy Statement noodzakelijk zijn. VoorOma.nl informeert de bezoeker in dat geval over nieuwe technische, juridische of andere relevante veranderingen.

* Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion.

 

 
Hoofdpagina | Lekker lezen | Kleinkinderen | Hobbyhoek | Tips en Trucs | Koopjeshoek | Sitemap

Content en adverteren
| Vrijwaring | Privacybeleid | Copyright