Startpunt voor oma's op internet. Voor informatie, ontspanning en interactie. Met onderwerpen voor de actieve, trotse oma van nu.
 
Ga naar de hoofdpagina van VoorOma.nl
Ga naar 'Lekker lezen'.
Ga naar 'Reizen en uitgaan'.
Kleinkinderen
Ga naar 'Hobbyhoek'.
Ga naar 'Tips en Trucs'.
Ga naar VoorOma's koopjeshoek.
 

 

Vrijwaring


VoorOma.nl vergelijkt en verstrekt informatie over producten en diensten die derden op de markt brengen voor het seniore deel van de Nederlandse bevolking.

VoorOma.nl maakt daarbij gebruik van en verwijst naar informatie die zowel direct als indirect ter beschikking is gesteld door derden.

Alhoewel VoorOma.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid en objectiviteit betracht in haar informatievergaring, vergelijkingen en informatieverstrekking, kunnen deze vergelijkingen of de verstrekte informatie op zich of als gevolg van het bewerken daarvan foutief, onvolledig of eenzijdig zijn. Dit kan niet altijd worden voorkomen.

VoorOma.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op VoorOma.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van VoorOma.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of webhosting-provider. Reacties van bezoekers van VoorOma.nl vallen buiten de verantwoordelijkheid van VoorOma.nl. VoorOma.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. VoorOma.nl behoudt zich het recht voor ingezonden materialen en reacties te bewerken of gedeeltelijk te plaatsen, tenzij anders overeengekomen met de auteur. VoorOma.nl behoudt zich het recht voor ingezonden materialen en reacties niet te plaatsen.

De links op VoorOma.nl die naar websites van derde partijen leiden, staan niet onder controle van VoorOma.nl. VoorOma.nl is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door VoorOma.nl gezien als een service en niet als een vereiste.

Bent u een rechthebbende partij ten aanzien van de materialen die op deze website worden gebruikt, en zijn wij er vooraf niet in geslaagd om u te achterhalen, en zijn er daardoor (nog) geen passende afspraken met u gemaakt voor het gebruik van uw materialen? Laat het ons weten. Neem contact met ons op zodat we hetzij tot goede afspraken kunnen komen, hetzij wij verwijderen uw materialen per direct. Het is geenszins onze bedoeling om uw materialen te misbruiken en om de u toekomende rechten te schaden.

VoorOma.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van VoorOma.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om VoorOma.nl te kunnen raadplegen. VoorOma.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het publiceren van informatie of van het gebruik van informatie die door middel van VoorOma.nl verkregen is. VoorOma.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op VoorOma.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via VoorOma.nl verkregen informatie.

De informatie op VoorOma.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

 
Hoofdpagina | Lekker lezen | Kleinkinderen | Hobbyhoek | Tips en Trucs | Koopjeshoek | Sitemap

Content en adverteren
| Vrijwaring | Privacybeleid | Copyright